Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC WEBSITE NÀY YÊU CẦU XÁC NHẬN VÀ LÀ MỘT ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP BẠN TRUY CẬP.

ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG VÀ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC YÊU CẦU XÁC NHẬN CHO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ KIẾM ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH . B VISNG CÁCH XEM TRANG WEB NÀY BẠN CHẤP NHẬN RATNG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN BẠN. BẤT K AND VÀ TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG, ĐẠI DIỆN, KHUYẾN MÃI, ĐẢM BẢO, HÀNH ĐỘNG, HOẶC TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI TRUY CẬP R THNG BẤT K DI CÁCH NÀO TỪ BẤT K W HỢP ĐỒNG NÀY SALL KHÔNG CÓ SỰ CẦN THIẾT HAY HIỆU QUẢ.

TẤT CẢ CÁC NHÂN VIÊN ĐƯỢC TIẾP CẬN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY KHÔNG GIỚI HẠN ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ.

B BYNG CÁCH XEM, THAM QUAN, SỬ DỤNG, GIAO DỊCH THANH TOÁN TRÊN BÃI BIỂN, HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY NHƯ MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN, LIÊN QUAN, AFFILIATE, KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA TRANG WEB NÀY. BAO GỒM BẤT K CH SỰ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC CHÍNH SÁCH BỔ SUNG TĂNG CƯỜNG B BYNG TÀI LIỆU THAM KHẢO MÀ WEBSITE CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TRONG TƯƠNG LAI.

TẤT CẢ CÁC NGƯỜI DƯỚI TUỔI 18 TUỔI ĐƯỢC TIẾP CẬN VÀO TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN HIỂU 18 TUỔI TUỔI, NÓ KHÔNG CHÍNH XÁC CHO BẠN THAM QUAN, ĐỌC, HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG NÀY TRONG BẤT K MAN NGƯỜI NÀO. TRANG WEB NÀY ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K IND CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC BẢO HIỂM B ACTNG HÀNH ĐỘNG RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN CỦA TRẺ (COPA) năm 1998.

TRANG WEB NÀY BẢO ĐẢM QUYỀN ĐỂ TIẾP CẬN TRUY CẬP VÀO BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO HAY XEM BẤT K RE LÝ DO NÀO. THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ, MÀ BẠN CHẤP NHẬN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM, TRANG WEB ĐƯỢC PHÉP THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LOẠI TRỪ VÀ CHO NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TỪ THỜI GIAN. NHỮNG NGƯỜI TRUY CẬP CÓ NHIỆM VỤ ẢNH HƯỞNG, LÀ MỘT PHẦN CỦA VIỆC XÁC NHẬN GIẤY PHÉP XEM TRANG WEB NÀY, ĐỂ KIẾM ĐƯỢC NHỮNG THAY ĐỔI THÔNG TIN THAY ĐỔI.

CÁC BÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG

Khách truy cập, người xem, người dùng, người đăng ký, thành viên, chi nhánh, đại lý hoặc khách hàng, được gọi chung là ở đây là khách truy cập của nhóm, là các bên tham gia thỏa thuận này. Trang web và chủ sở hữu và / hoặc nhà điều hành trang web tiền nhiệm của nó là các bên tham gia thỏa thuận này, được gọi là Trang web trên mạng. Khách truy cập hiểu và thừa nhận rằng thỏa thuận này vượt quá mọi quy định và thay thế mọi thỏa thuận của Khách truy cập với Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn Khách truy cập sở hữu các điều khoản sử dụng trang web điện tử, chính sách bảo mật hoặc các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được đề xuất khác trên trang web của Khách truy cập.

Trang web từ chối tất cả các thỏa thuận điện tử của trang web của Khách truy cập bao gồm nhưng không giới hạn trong Điều khoản và Điều kiện của Khách truy cập. Thỏa thuận này sẽ chi phối tất cả các bên. Trong trường hợp có tranh chấp với Khách truy cập, Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận này và theo các quy tắc và luật mặc định hiện hành sẽ được giải quyết trong trọng tài ràng buộc hoặc tòa án theo lựa chọn của Trang web theo thẩm quyền của lựa chọn Trang web. Bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, đại diện, lời hứa, bảo đảm, hành động hoặc tuyên bố của trang web Khách truy cập hoặc thỏa thuận được đề xuất khác khác với bất kỳ cách nào so với các điều khoản của thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực. Tất cả khách truy cập bao gồm đại lý, trung gian, chi nhánh, đối tác liên doanh, nhà xuất bản, nhà quảng cáo, nhà tiếp thị trực tuyến và bất kỳ và tất cả người dùng truy cập hoặc truy cập trang web này theo bất kỳ cách nào đều phải được phát hành lẫn nhau và mọi hợp đồng hoặc thỏa thuận đều không được phép chấm dứt vì bất kỳ nguyên nhân hoặc lý do mà không có thỏa thuận bằng văn bản và sự đồng ý của trang web.

SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ TRANG WEB NÀY

Trừ khi bạn đã ký hợp đồng rõ ràng bằng văn bản với trang web này, ngược lại, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng không có quyền sử dụng thông tin này trong môi trường thương mại hoặc công cộng; họ không có quyền phát sóng, sao chép nó, lưu nó, in nó, bán nó hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của nội dung của trang web này. Bằng cách xem nội dung của trang web này, bạn đồng ý với điều kiện xem này và bạn thừa nhận rằng bất kỳ việc sử dụng trái phép nào là bất hợp pháp và có thể khiến bạn phải chịu hình phạt dân sự hoặc hình sự. Một lần nữa, Khách truy cập không có quyền sử dụng nội dung hoặc các phần của chúng, bao gồm cơ sở dữ liệu, trang vô hình, trang được liên kết, mã cơ sở hoặc tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể chứa, vì bất kỳ lý do nào cho bất kỳ lý do sử dụng nào. Không có gì. Khách truy cập đồng ý thanh toán thiệt hại với số tiền 100.000 đô la Mỹ ngoài chi phí và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này. Khách truy cập đảm bảo rằng họ hiểu rằng chấp nhận quy định này là điều kiện để xem và việc xem đó cấu thành sự chấp nhận.

QUYỀN SỞ HỮU TRANG WEB HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG, BÁN, NỘI DUNG CÔNG CỤ CỦA TRANG WEB NÀY

Trang web và nội dung của nó được sở hữu hoặc cấp phép bởi trang web. Tài liệu có trên trang web phải được coi là độc quyền và có bản quyền. Khách truy cập không có quyền gì trong nội dung trang web. Sử dụng nội dung trang web cho bất kỳ lý do là bất hợp pháp trừ khi nó được thực hiện với hợp đồng rõ ràng hoặc sự cho phép của trang web.

THỦY LỰC ĐẾN TRANG WEB, HỢP TÁC, ĐÀO TẠO TRANG WEB VÀ TRANG WEB TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng bởi trang web, không ai có thể siêu liên kết trang web này hoặc các phần của nó, (bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng, ​​nhãn hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu có bản quyền) cho bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, bạn không được phép tham chiếu url (địa chỉ trang web) của trang web này trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng, bạn cũng không được phép ‘khung hình trang web. Bạn đặc biệt đồng ý hợp tác với Trang web để xóa hoặc hủy kích hoạt bất kỳ hoạt động nào như vậy và chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại. Bạn đồng ý thanh toán thiệt hại 100.000 đô la Mỹ cộng với chi phí và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NỘI DUNG TRANG WEB

Trang web từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác của nội dung của trang web này. Khách truy cập chịu mọi rủi ro khi xem, đọc, sử dụng hoặc dựa vào thông tin này. Trừ khi bạn đã hình thành một hợp đồng rõ ràng trái ngược với trang web, bạn không có quyền dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này là chính xác. Trang web này không bảo đảm như vậy.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đại diện chính xác cho sản phẩm này và tiềm năng của nó. Mặc dù ngành này là một trong số ít nơi người ta có thể tự viết séc về thu nhập, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được tiền bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong các tài liệu này. Các ví dụ và lời chứng thực trong các tài liệu này sẽ không được hiểu là một lời hứa hoặc đảm bảo thu nhập. Thu nhập tiềm năng hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng và kỹ thuật của họ. Sản phẩm này không phải là một cơ hội kinh doanh và chỉ cung cấp tư vấn và đào tạo về Internet và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đây là một sản phẩm và hệ thống mới và như vậy, không có lịch sử thu nhập từ việc sử dụng nó. CHÚNG TÔI KHÔNG THEO D EI KIẾM TIỀN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI NHƯ CÙNG NÀO ĐỂ VI PHẠM CÁC NGƯỜI SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI BÍ MẬT VÀ THÔNG TIN BÍ MẬT HOẶC BẤT K PR. THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY LÀ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI SẢN PHẨM. NẾU BẠN MUỐN CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA BẠN HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI BIẾT.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI KHAI THÁC ĐƯỢC GHI DANH CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC PHẦN MỀM TỪ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG NÀY. KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ RỦI RO CỦA VIRUS, CÔNG TRÌNH, HOẶC CÁC YẾU TỐ SỬA CHỮA KHÁC.

Trang web không chịu trách nhiệm về thiệt hại cho máy tính hoặc phần mềm của khách truy cập hoặc bất kỳ người nào mà khách truy cập sau đó liên lạc với mã bị hỏng hoặc dữ liệu vô tình được chuyển đến máy tính của khách truy cập. Một lần nữa, khách truy cập xem và tương tác với trang web này, hoặc các biểu ngữ hoặc cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo được hiển thị trên đó, có nguy cơ của riêng anh ta.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI DỄ DÀNG ĐƯỢC TÌM KIẾM

Khách truy cập tải thông tin từ trang web này có nguy cơ này. Trang web không đảm bảo rằng các bản tải xuống không bị hỏng mã máy tính, bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và sâu.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bằng cách xem, sử dụng hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào với trang web này, bao gồm biểu ngữ, quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên, tải xuống và như một điều kiện của trang web để cho phép anh ta xem hợp pháp, Khách truy cập sẽ từ bỏ mọi quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và tất cả các mô tả dựa trên bất kỳ yếu tố nguyên nhân nào dẫn đến bất kỳ tác hại nào có thể xảy ra, bất kể là ghê gớm hay rộng khắp, cho dù là về thể chất hay tình cảm, có thể thấy trước hay không lường trước được, cho dù là cá nhân hay kinh doanh.

SỰ BỒI THƯỜNG

Khách truy cập đồng ý rằng trong trường hợp anh ta gây ra thiệt hại, mà Trang web bắt buộc phải trả tiền, Khách truy cập, như một điều kiện để xem, hứa sẽ hoàn trả lại Trang web cho tất cả.

ĐĂNG KÝ

Khách truy cập đồng ý với điều kiện xem, rằng mọi giao tiếp giữa Khách truy cập và Trang web được coi là một bài nộp. Tất cả các nội dung gửi, bao gồm các phần của chúng, đồ họa có trong đó hoặc bất kỳ nội dung nào của nội dung gửi sẽ trở thành tài sản độc quyền của Trang web và có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép sử dụng cho mục đích thương mại mà không cần xem xét thêm. Khách truy cập đồng ý chỉ truyền đạt thông tin đó đến Trang web mà họ mong muốn mãi mãi cho phép Trang web sử dụng theo bất kỳ cách nào nếu thấy phù hợp. Đệ trình của mẹ cũng là một điều khoản của Chính sách quyền riêng tư.

ĐỂ Ý

Không có bất kỳ thông báo bổ sung nào vì bất kỳ lý do nào là do Khách truy cập và Khách truy cập rõ ràng đảm bảo hiểu rằng quyền được thông báo bị từ bỏ như một điều kiện để được phép xem hoặc tương tác với trang web.

TRANH CHẤP

Là một phần trong việc xem xét mà Trang web yêu cầu để xem, sử dụng hoặc tương tác với trang web này, Khách truy cập đồng ý sử dụng trọng tài ràng buộc cho bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến mua hàng này, sản phẩm này, bao gồm các vấn đề chào mời, vấn đề riêng tư và các điều khoản sử dụng. Trong trường hợp Khách truy cập là bên thắng kiện, Khách truy cập phải chịu chi phí cho phí luật sư của mình. Trang web này có quyền khởi kiện Khách truy cập tại một tòa án của pháp luật trong phạm vi quyền hạn của sự lựa chọn Trang web.

Trong mọi trường hợp, người xem, khách truy cập, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng có quyền ra tòa hoặc xét xử bồi thẩm đoàn. Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng sẽ không có quyền tham gia vào khám phá trước khi dùng thử trừ khi được quy định trong các quy tắc; bạn sẽ không có quyền tham gia với tư cách là đại diện hoặc thành viên của bất kỳ nhóm người khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào thuộc về trọng tài; quyết định của trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc với quyền kháng cáo hạn chế.

Bên thắng kiện sẽ được bên kia bồi hoàn cho bất kỳ và tất cả các chi phí liên quan đến trọng tài tranh chấp, bao gồm phí luật sư, phí thu, phí điều tra, chi phí đi lại.

JURISDICTION VÀ VENUE

Nếu bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc mua hàng này sẽ được đưa ra trước tòa án của pháp luật, trước hoặc sau trọng tài, Người xem, khách truy cập, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng đồng ý với thẩm quyền duy nhất và đúng đắn của tiểu bang và thành phố được tuyên bố trong thông tin liên hệ của chủ sở hữu web trừ khi có quy định khác ở đây. Trong trường hợp kiện tụng ở tòa án liên bang, tòa án thích hợp sẽ là tòa án liên bang của trang web lựa chọn.

Mô hình thanh toán và chính sách hủy / hoàn tiền

Hoàn tiền có thể được yêu cầu bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách nhấp vào liên kết ở chân trang của trang web trừ khi có quy định khác trong đề nghị.

LUẬT ÁP DỤNG

Người xem, khách truy cập, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng đồng ý rằng luật áp dụng sẽ được áp dụng, trong mọi trường hợp, phải là trạng thái của danh sách trang web trong thông tin liên hệ của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Có thể liên hệ với nhà điều hành của trang web này tại địa chỉ info@stlukescommunityhouse.org